top of page

Parti Dolig Ar-lein/Virtual Christmas Party

On Tuesday 15th December Annedd Ni held their last virtual party of 2020! Everyone was full of festive spirit, and the night was full of smiles, laughter and dancing!

It was lovely to have so many of you on Google Meet with us, and also those watching on YouTube too, and whilst we long for the time when we can have you all together for one of our parties again, this most definitely was the next best thing!


It was brilliant to see everyone singing along, and in some cases playing along from home- big shout out to Delyth for her drumming, amazing job!


A huge thanks again to Dewi for hosting the party for us, and keeping us entertained throughout!


Ddydd Mawrth 15fed Rhagfyr cynhaliodd Annedd Ni eu parti rhithwir olaf yn 2020! Roedd pawb yn llawn ysbryd Nadoligaidd, a'r noson yn llawn gwên, chwerthin a dawnsio! Roedd yn hyfryd cael cymaint ohonoch ar Google Cyfarfod â ni, a hefyd y rhai sy'n gwylio ar YouTube hefyd, ac er ein bod yn hiraethu am yr amser pan allwn eich cael chi i gyd gyda'n gilydd ar gyfer un o'n partïon eto, yn bendant hwn oedd y nesaf y peth gorau! Roedd yn wych gweld pawb yn canu ymlaen, ac mewn rhai achosion yn chwarae gartref - gweiddi mawr allan i Delyth am ei gwaith drymio, anhygoel! Diolch enfawr eto i Dewi am gynnal y parti i ni, a'n diddanu drwyddi draw!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


We also held 2 Christmas competitions- the standard as always was extremely high!


Well done to our Christmas Jumper competition winners: Alwyn, Andrea and Geraint!


Fe wnaethon ni hefyd gynnal 2 gystadleuaeth Nadolig - roedd y safon fel bob amser yn uchel iawn! Da iawn i enillwyr ein cystadleuaeth Siwmper Nadolig: Alwyn, Andrea a Geraint!
And to everyone in Shaun Close who had a hand in creating this amazing Christmas jumper design!


Ac i bawb yn Shaun Close a oedd â llaw wrth greu'r dyluniad siwmper Nadolig anhygoel hwn!We also held a Christmas Craft competition- again the standard was outstanding, and it was so lovely to see what different individuals had been creating!


A big well done to Linda, Beryl and Paul for their winning entries!


Fe wnaethon ni hefyd gynnal cystadleuaeth Crefft Nadolig - unwaith eto roedd y safon yn rhagorol, ac roedd hi mor hyfryd gweld beth roedd gwahanol unigolion wedi bod yn ei greu!


Da iawn i Linda, Beryl a Paul am eu cynigion buddugol!

And a special shout out to Geoffrey, David and Lenny for their amazing Christmas window scene, we couldn't not send you a prize for all the effort that went into this!


A bloedd arbennig allan i Sieffre, David a Lenny am eu golygfa ffenestr Nadolig anhygoel, ni allem anfon gwobr atoch am yr holl ymdrech a aeth i mewn i hynThanks so much for joining us, and we wish you all a very Merry Christmas and all the best for 2021!


Diolch gymaint am ymuno â ni, a dymunwn Nadolig Llawen iawn a phob hwyl i chi i gyd ar gyfer 2021!Santa even made a cheeky appearance!

Gwnaeth Sion Corn ymddangosiad digywilydd hyd yn oed!


Nadolig Llawen i bawb! Merry Christmas to you all!


Rachel and the Team at Annedd Ni

Comments


bottom of page