top of page

One year on....Flwyddyn yn ddiweddarach

18th March 2021....one year on.


When I got told on Wednesday 18th March 2020 that I needed to ring round to let everyone know that due to Coronavirus Annedd Ni would have to close, I definitely had no idea that it would still be affecting us a year on.


It’s been hard, we all miss seeing our friends and family. Some of us have lost loved ones to this awful virus.


18fed Mawrth 2021 .... flwyddyn yn ddiweddarach.


Pan gefais wybod ddydd Mercher 18 Mawrth 2020 bod angen i mi ffonio o gwmpas i adael i bawb wybod y byddai'n rhaid i Annedd Ni gau oherwydd Coronavirus, yn bendant nid oedd gen i unrhyw syniad y byddai'n dal i effeithio arnom flwyddyn ar ôl.


Mae wedi bod yn anodd, rydyn ni i gyd yn colli gweld ein ffrindiau a'n teulu. Mae rhai ohonom wedi colli anwyliaid i'r firws ofnadwy hwn.
But let’s look at the positives:


We’ve been able to hold online discos, and had new faces join us from Rhyl and Denbigh who normally wouldn’t be able to travel to our parties


We now have a YouTube channel with some songs and dance routines performed by Dewi.


We have our own Website where we can share your stories and news.


Our Drama group performed their first virtual play, recorded on Zoom and shared on our YouTube Channel.


We managed to open In October 2020 and offered Art and craft sessions, walking club and a few social sessions in the run up to Christmas.


We have weekly socials on Zoom on a Friday afternoon with a quiz and a chance for individuals to catch up with one another.
Ond gadewch inni edrych ar y pethau cadarnhaol:


Rydym wedi gallu cynnal disgos ar-lein, ac roedd wynebau newydd yn ymuno â ni o Rhyl a Dinbych na fyddent fel arfer yn gallu teithio i'n partïon


Bellach mae gennym ni sianel YouTube gyda rhai caneuon ac arferion dawns yn cael eu perfformio gan Dewi.


Mae gennym ein Gwefan ein hunain lle gallwn rannu eich straeon a'ch newyddion.


Perfformiodd ein grŵp Drama eu rhith-ddrama gyntaf, recordio ar Zoom a'i rhannu ar ein Sianel YouTube.


Llwyddon ni i agor ym mis Hydref 2020 a chynnig sesiynau Celf a chrefft, clwb cerdded ac ychydig o sesiynau cymdeithasol yn y cyfnod cyn y Nadolig.


Mae gennym gymdeithasu wythnosol ar Zoom ar brynhawn dydd Gwener gyda chwis a chyfle i unigolion ddal i fyny gyda'i gilydd.


We don’t have a date yet, but as soon as the restrictions are lifted and it is safe to do so, I will be in touch to invite you back to Annedd Ni! We cannot wait to be able to open again and see you all!

In the meantime stay safe, keep well and remember if there is anything we can do to support you during this time just drop me and email or a call Nid oes gennym ddyddiad eto, ond cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau yn cael eu codi a'i bod yn ddiogel gwneud hynny, byddaf mewn cysylltiad i'ch gwahodd yn ôl i Annedd Ni!

Ni allwn aros i allu agor eto a gweld pob un ohonoch!


Yn y cyfamser, cadwch yn ddiogel, cadwch yn dda a chofiwch a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'ch cefnogi yn ystod yr amser hwn, galwch fi ac e-bostiwch neu alwadTake care

Cymerwch ofalRachel


Kommentare


bottom of page