top of page

Annedd Ni yn ailagor ym mis Hydref (Cymraeg)

Helo pawb!


Gobeithio eich bod wedi bod yn cadw'n ddiogel ac yn iach yn yr amseroedd rhyfedd hyn.


Os ydych wedi derbyn cylchlythyr / llythyr byddwch yn gwybod y byddwn yn dechrau rhai o'n sesiynau eto ar ddechrau mis Hydref. Felly rydym wedi bod yn brysur iawn yn gwneud newidiadau yn Annedd Ni er mwyn cael pellter cymdeithasol ac i gadw pawb mor ddiogel â phosibl.


Yn anffodus mae yna rai cyfyngiadau o hyd, sy'n golygu na allwn gynnig ein sesiynau cerddoriaeth neu ddawns ar hyn o bryd. Gobeithiwn y bydd hyn yn newid yn y dyfodol agos.


Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol, sydd wedi nodi pa unigolion sy'n dod yn ôl i ddechrau (mae'r niferoedd sy'n mynychu wedi'u cyfyngu ychydig oherwydd y pellter cymdeithasol).


Gobeithiwn na fydd yn rhy hir cyn y gallwn groesawu pawb yn ôl, ond byddwch yn ymwybodol bod pethau’n newid yn gyson ac mae hyn hefyd yn dibynnu os bydd cynnydd yn achosion COVID-19 yn lleol.


Diogelwch pawb yw ein blaenoriaeth.


Mae pob un o'r sesiynau rydyn ni'n eu cynnig wedi cael eu hasesu'n llawn o ran risg - isod mae rhestr o'r newidiadau y gallwch chi eu disgwyl.

 • Byddwn yn gadael un person i mewn ar y tro i Annedd Ni ar gyfer y sesiynau i atal gormod o bobl rhag dod i mewn i'r adeilad ar unwaith. Efallai y gofynnir ichi ddod i mewn trwy'r drws cefn, sy'n agor i'r maes parcio, fel y gallwn leihau tagfeydd wrth y drws ffrynt. Byddwch yn cael slot amser i gyrraedd - ceisiwch gyrraedd mor agos at yr amser hwn â phosibl i'n helpu i sicrhau y gallwn gael pawb i mewn i'r adeilad yn ddiogel.


 • Byddwn yn gofyn i bawb lanhau eu dwylo wrth fynd i mewn i Annedd Ni, ac ar adegau trwy gydol y sesiynau.


 • Mae ein derbynfa yn rhy fach i ganiatáu ar gyfer pellter cymdeithasol, felly am y tro pan ddewch i mewn fe'ch cyfeirir yn syth i mewn i un o'n hystafelloedd gweithgareddau. Os nad oes angen eich gweithiwr cymorth arnoch chi yn y sesiwn gyda chi, byddan nhw'n gallu eistedd yn y dderbynfa neu ardal ddynodedig arall yn unol â chyfarwyddyd staff Annedd Ni.


 • Wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad bydd aelod o staff Annedd Ni yn gofyn cwestiynau sgrinio i chi i wirio nad oes gennych unrhyw symptomau coronafirws. Byddwn hefyd yn gwirio'ch tymheredd trwy thermomedr digyswllt. Rydyn ni'n pwyntio hyn at eich talcen a bydd yn darllen eich tymheredd. Bydd angen gwirio tymheredd unrhyw staff sy'n dod gyda chi hefyd. Ni chaniateir i unrhyw un sy'n methu'r cwestiynau sgrinio neu'n darllen tymheredd uchel fynd i mewn i'r adeilad a bydd yn rhaid iddo ddychwelyd adref lle rydym yn argymell eich bod yn gofyn am brawf i weld a oes gennych coronafirws. Ni fyddwch yn gallu dychwelyd i Annedd Ni nes eich bod wedi hunan ynysu am 14 diwrnod, neu wedi derbyn canlyniad prawf negyddol. • Bydd aelod o dîm Annedd Ni yn eich llofnodi i mewn (ac unrhyw staff sy'n dod gyda chi) ac yn recordio'ch darlleniad tymheredd ar y llyfr arwyddo i mewn.


 • Bydd gofyn i unrhyw staff cymorth sy'n dod gyda chi roi eu rhif ffôn i staff Annedd Ni er mwyn i ni allu darparu manylion at ddibenion olrhain cyswllt.


 • Bydd rhai sesiynau'n cael eu rhannu ar draws ein 2 ystafell weithgareddau (i fyny'r grisiau ac i lawr y grisiau) i ganiatáu ar gyfer pellter cymdeithasol 2 fetr


 • Byddwch yn dal i allu mwynhau diod gyda ni ar ôl sesiynau - fodd bynnag, byddwn yn gofyn ichi aros yn eistedd yn yr ystafell weithgareddau oherwydd cyfyngiadau'r dderbynfa


 • Bydd ein toiledau'n cael eu glanhau'n drylwyr rhwng sesiynau.


 • Gofynnwn i chi beidio â mynd i mewn i'r gegin, bydd staff Annedd Ni yn darparu diodydd i chi (a'ch staff cymorth) yn ôl yr angen.


 • Rydym wedi prynu offer ychwanegol ar gyfer sesiynau fel celf, fel y gall pob person gael ei focs ei hun o offer i atal croeshalogi. Bydd yr holl offer yn cael eu glanhau â chadachau gwrthfacterol ar ddiwedd y sesiwn cyn eu rhoi i ffwrdd tan eich sesiwn nesaf.


 • Os gallwch chi dalu trwy drosglwyddiad banc (BACS) i osgoi trafodion arian parod, byddem yn gwerthfawrogi hyn yn fawr a byddwn yn anfon anfoneb yn fisol am sesiynau. Lle nad yw hyn yn bosibl gofynnwn ichi ddod â'r arian cywir ar gyfer sesiynau a rhoi hwn mewn amlen i'w basio i staff. Darperir derbynebau fel arfer.


 • Rhwng sesiynau bydd staff Annedd Ni yn glanhau'r ystafelloedd gweithgaredd, y gegin a'r holl arwynebau (cadeiriau, byrddau a dolenni drysau) yn unol â'n hamserlen lanhau gadarn newydd.


 • Os ydych chi'n cael eich codi o adeilad Annedd Ni gan aelod o'r teulu neu staff cymorth gofynnir iddynt aros y tu allan i'r adeilad a chanu'r gloch i dynnu sylw staff at eu presenoldeb.


 • Lle bo modd, bydd ein staff yn cadw 2 fetr ar wahân i chi - fodd bynnag, os bydd angen help arnoch gyda rhywbeth, byddant yn gwisgo tarian wyneb i allu eich cynorthwyo. Yn yr un modd, pe bai angen cymorth arnoch, bydd staff cymorth cyntaf yn gwisgo tarian wyneb / mwgwd, menig a ffedog i allu eich helpu yn ddiogel.


 • Rydym yn gwybod bod llawer o wybodaeth i'w chymryd, felly mae croeso i chi gysylltu â Rachel os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl.


Comments


bottom of page