top of page

A smile a day.../ Gwên y dydd...

During these difficult times whilst in lockdown, it's always nice to hear something which makes you feel happy and more positive! For me hearing about acts of kindness always makes me smile- it's great to hear about good things going on in the world!


Yn ystod yr amseroedd anodd hyn wrth gloi, mae hi bob amser yn braf clywed rhywbeth sy'n gwneud ichi deimlo'n hapus ac yn fwy cadarnhaol! I mi mae clywed am weithredoedd o garedigrwydd bob amser yn gwneud i mi wenu - mae'n wych clywed am bethau da sy'n digwydd yn y byd!I had a phone call from Beryl at the weekend, she had been to Asda Bangor for some shopping, and to her surprise the staff approached her with a card and a bunch of flowers to wish her a Happy 77th Birthday.

I thought this was so lovely that the staff at Asda had gone out of their way, and made Beryl's birthday that bit special whilst we are living in times where we cannot celebrate with family and friends.


Cefais alwad ffôn gan Beryl ar y penwythnos, roedd hi wedi bod i Asda Bangor i siopa, ac er mawr syndod iddi fe aeth y staff ati gyda cherdyn a chriw o flodau i ddymuno Pen-blwydd Hapus yn 77 oed.

Roeddwn i'n meddwl bod hyn mor hyfryd nes bod staff Asda wedi mynd allan o'u ffordd, ac wedi gwneud pen-blwydd Beryl ychydig yn arbennig tra ein bod ni'n byw ar adegau lle na allwn ni ddathlu gyda theulu a ffrindiau.


This really made me smile and warmed my heart- so here's your challenge: send in your stories or photos...or anything really that makes you smile! Let's spread some cheer!


Gwnaeth hyn i mi wenu a chynhesu fy nghalon - felly dyma'ch her: anfonwch eich straeon neu luniau i mewn ... neu unrhyw beth mewn gwirionedd sy'n gwneud ichi wenu! Gadewch i ni ledaenu rhywfaint o hwyl!Rachel

Comments


bottom of page